Startsida
Om mig
Utbildning
Jobb
Intresse
Lathund
Lexikon
Iran
Azerbajdzjan
Länkar
Kontakt
 

Ordlista Svenska-Azerbajdzjanska

(Under konstruktion!)

Svenska
Azerbajdzjanska
abort abort, uşaq salma
accent tələffüz, aksent, ləhcə
addera cəmləmək, toplamaq
addition toplama əməli
üstünə gəlmə, əlavə olunna
adekvat kifayət qədər
adoption övladliğa götürmə
affekt həyəcan, emosiya
affär ticarət müəssisəsi, firma, kommersiya fəaliyyəti
aga vurmaq, döymək
agg narazilig
aggressiv təcavüzkar, hücumçu
aktiv fəal, fəaliyyətdə olan, işgüzar, enerjili
active duty, active service hərb. həqiqi xidmət
akut bilavasitə, buhran vəziyyət
akuta sjukdom acil xəstəliklər
akutvård acil baxim
analys təhlil, təhlil etmək
andning solukalma, solunum
andningspaus soluk alacak zəman
anfall 1) hücum, həmlə, 2) tutma (xəstəlik), ürəkkeçmə
anfalla hücum etmək, həmlə etmək
anhängare tərəfdar
anklaga təqsirləndirmək(ittiham etmək)
anklagelse inför domstol ittiham akti
anseende, hänsyn 1. n.
1) hörmət, ehtiram;
in respect (of), with respect (to) ona gəldikdə isə;
in all respects bütün münasibətlərdə, bütün səviyyələrdə;
my best respects to him səmimi salamımı ona yetirin
2) münasibət, əlaqə
2. v. hörmət eləmək
ansluta filial şəklində birləşdirmək
anssende etibar, şöhrət
ansöka ərizə vermək
ansökan ərizə, xahiş
apelsin portagal
apotek aptek
apotekare farmaseft, dərman hazirlayan mütəxəssisi
arbetarparti işçi partiyasi
armbåga dirsəyilə itələmək
armbåge dirsək
arrestera tutmaq, həbs etmək, qadagan olunma
artär atar damar
asylutredning siğinacaq interviusi
attest vəsiqə, şəhadət
şəhadətnamə, sertifikat (istiqraz bileti)
attitude münasibət
auktoritet 1) nüfuz, e'tibar, hörmət
2) ixtiyar, səlahiyyət, güc, hökm
3) tə'sir
4) vəkalət, hüquq
5) məxəz, mənbə
avdrag guzəşt
avföring qarinin işləməsi, mədənin işləməsi, nəcis
avföringsmedel yumşaldici vasitə
işlətmə dərman
avsikt qəsd, niyyət, məgsəd
avslå 1) rədd etmək, qəbul etməmək, yayınmaq,
2) brak etmək, saf-çürük etmək, yaramaz hesab etmək
avslöja 1) açmaq, aşkar eləmək, vermək, açıb demək (sirri)
2) ifşa eləmək
avslöja sig maskanı, pərdəni yırtmaq
ifşa eləmək, paxırını açmaq
avtal razilaşma, saziş
avundsjuka paxilliq, həsəd, qibtə
avvisa imtina etmək
axel çiyin, kurək
bakgrund 1) fon, arxa plan 2) gizli səbəb, işin iç üzü
bank banka pul qoymaq
bara skin och ben bir dəri bir sumik qalmiş
bekräfta təsdiq etmək, təsdiqləmək, doğruluğunu təsdiq etmək, (siyasi)
bekymmer narahatliq, həyəcan, təşviş
ben kemik, sumik, iskelet, ayaq, giç
berätta demək, danişmaq, söyləmək
beskriva təsvir etmək
beställa 1. n. 1) ehtiyat rezerv
2) təşih, düzəliş
3) təmkinlilik, səbirlilik, özünü saxlaya bilmə;
without reserve utanmadan, açıq-açığına
2. v. 1) qorumaq, ehtiyat toplamaq
2) sifariş vermək, götürmək, saxlamaq, əvvəlcədən bir məqsəd üçün götürüb saxlamaq (qatarda yer, mehmanxanada otaq)
betvivla 1. n.
şübhə
2. v.
1) şübhələnmək, gözü su içməmək
2) e'tibar etməmək
bevakare gözatçi
bevakning mühafizə
bevisa sübut eləmək, sübuta yetirmək
təsdiq etmək, təsdiqləmək
aşkar olmaq, meydana çixmaq, məlum olmaq
vəsiyyətnaməni təsdiq eləmək
bibliotek kitabxana
bild foto
biljett bilet
bio kinoteatr, kinofilm
biologi biologiya
björn ayi
blankett 1) forma, xarici görünüş
2) blank, anket
3) formallıq, zahiri rəsmiyyət;
in due form lazım olan tərzdə, lazımi qaydada
4) stol, parta
5) sinif (məktəbdə);
in good form ə'la formada, yaxşı vəziyyətdə;
out of form formada olmama, pis vəziyyətdə olma
1) forma, yaraşıq vermə
2) formalaşdırmaq, yaratmaq
3) hərb. qurmaq
5) hərb. Qurulmaq
bli röd om kinden yanaklari kizarmak
blindtarm kor bagirsaq, appendiks
blindtarm inflammation apandisit
blindtarm operation apandisit ameliyati
blodcirkulation qan dövrani
blodprov qan təhlili, analiz
blodtryck qan təzyiqi
blomma gül, çiçək, çiçəklənmə
gül açmaq
blå abi, mavi
blödning kanama
bojkotta  
bok 1. n. kitab
2. v.
1) kitaba salmaq
2) bilet vermək, götürmək, yaxud da sifariş vermək
borgensman zamin duran, təminat verən
brott (förbrytelse) cinayət
brun qəhveyi, darçini
brutal qəddar, amansız
bröst döş, sinə
bröstkorg döş qəfəsi
bröstvårta məməcik (döşun ucu)
buss avtobus, avtobusda getmək
butik magaza, dükan
butiksbiträde satici
byggnad bina
byta 1. n.
1) dəyişmə, dəyişiklik
2) qatar dəyişmə, yer dəyişmə, minib düşmə (dəmir yolunda və s.)
3) dəyişək (paltar)
4) qalıq pul, xırda pul
for a çange rəngarənglik üçün, müxtəliflik xatirinə
2. v.
1) dəyişmək
2) dəyişmək, dəyişilmək
3) paltarını dəyişmək 
bår sedye
båt qayiq, qayiqa minmək
börja başlamaq, başlanmaq
cancer xərçəng
chef, ledare 1. n.
1) baş;
two şillings per head adam başına iki şillinq
2) mal-heyvan sayını bildirmək üçün;
how many head of cattle....? neçə baş mal-qaradır?
3) başcıq, ucluq (burğunun, vintin, sancağın və s.),
yetişmiş başcıq (irinlik, çiban və s.), kələm başı
4) rəhbər, başçı, müdir, direktor (məktəbin, müəssisənin)
5) bir şeyin ön, yaxud arxa hissəsi
6) köpük
7) başlıq
8) ağıl, dərrakə, qabiliyyət
9) böhran, son hədd;
be head over ears in love bərk vurulmaq, bənd olmaq;
off one's head dəli, ağlı qaçmış;
at the head (of) başda olmaqla;
head heels kəlləmayallaq, başı üstə, təpəsi üstə;
lose one's başını itirmək, çaşmaq
2. v.
1) başçılıq eləmək, aparmaq
2) sərlövhə vermək, başlıq qoymaq (məqaləyə və s.)
3) yönəlmək, istiqamətlənmək, yol tutmaq
3. a.
1) baş, əsas
head waiter restoranda baş ofisant;
2) qabaqcıl, qabaqda gedən;
cinayät mäcälläsi lag|bok
cirkulation 1) dövretmə, dövr
2) tədavüldə olma, dövriyyədə olma
3) tirac (qəzet, jurnal)
computer kompyuter
cykel 1. n. Velosiped
2. v. velosiped sürmək
darra əsmək, titrəmək, əsməcəyə düşmək
bu mənim canimi lərzəyə gətirir
data məlumat, rəqəmlər, faktlar
delta iştirak
deltagare iştirakçi
demonstration 1) sübut
2) nümayiş etdirmə, göstərmə
3) nümayiş
demonstration nümayiş
desperat ümidsiz
difteri difteri
sirayətedici xəstəlik/dərd
boğazda/ xirtdəkdə
diktamen imla, deyib yazdirma
diplom diplom
direkt düz, birbaşa
distrikt rayon, mahal
dividera(dela) ayirmaq, bölmək
domstol məhkəmə
död ölüm, öldürmək, ölümünə səbəb olmaq
öldürmək, e'dam etmək
mən bərk yorulmuşam
ağzım açıq qalıb, taqətdən düşmüşəm
efternamn familya
EKG ECG (Electrical Cardiac.....)
elektirk yolinnan ürəkin fəaliyyətin hesablamaq
el elektrik (fizikanin bəhsi)
elefant fil
elspis elektrik plitə, soba
elström elektrik cərəyan
engelska ingilis dili
erfarenhet təcrubə, sərguzəşt
ersättning zərərin əvəzini ödəmə
examen dərəcə, rutbə
exchange 1. n.
1) dəyişmə, mübadilə
2) xırdalama (pulu)
rate of exçange valyuta kursu
3) birca
4) mərkəzi telefon stansiyası;
bill of exçange veksel (borc sənədi)
2. v.
1) dəyişdirilmək, mübadilə edilmək
2) dəyişmək, mübadilə etmək
3) xırdalamaq (pul)
fabrik fabrik
falsk 1) yalan, səhv, uydurma
2) yalançı
3) saxta, qəlp, sün'i
feber qizdirma, hərarət, titrətmə
flyg uçuş
flygplan təyyarə, hava gəmisi
flygplats hava limanı
flygvapen hava quvvələri
flykting qaçqin, muhacir
flyktingförläggning mühacir düşərqə
flytning axmaq, tökülmək
flytta hərəkət etdirmək, tərpətmək
hərəkət etmək, tərpənmək
löçmək, yerini dəyişdirmək
addim, hərəkət
mənzil dəyişməsi
fortsätta davam etdirmək, davam etmək
fota fotografiya (şəkil), şəkil çəkmək
frihet azadliq, hüriyyət
frihet tv och radio mətbuat azadliqi
frys dondurmaq
fråga sual, sorğu, problem, məsələ, iş
frågan är iş ondadirki, məsələ ondadirki
fullmakt, ställföreträdare 1) e'tibarlı, inanılmış şəxs, səlahiyyətli müavin
2) e'tibar, vəkalət, səlahiyyət
fullständig  
fysik fizika
fågel quş
färja qəmi
föda barn anadan olma, doğulma
doğmaq, dünyaya gətirmək
födelsedag ad günü
födelsedatum doğum tarixi
fönsterskylt vitrin
förbinda 1) bağlamaq, birləşdirmək
2) bağlamaq, birləşmək
3) təsəvvürləri birləşdirmək, əlaqə yaratmaq (psixol.)
förbindelse əlaqə, ünsiyyət
förbjuda qadağan etmək
föreslå təklif etmək, beyninə yeritmək, işarə etmək
förfölja təqib etmək (e'tiqadina görə incitmək)
förhör sorğu-sual, istintaq
förhöra, polis 1) soruşmaq
2) istintaq etmək, sorğu-suala tutmaq (məhkəmədə və s.)
förklara izah etmək
förmåga qabiliyyət, bacariq, istédad
förnamn ad
förolämpning təhqir
förort şəhərətrafi, şəhərə yapişiq yerlər, şəhər kənari
förrymd qaçaq, qaçqin
förslå bəs etmək, kifayət edən
förstå başa duşmək
försök qəsd eləmək
förtal qeybət, şər yaxmaq
förtryck incitmə, sixma, zulm, əsarət
sixinti, ruhi əzab, məyusluq, pərişanliq
förtrycka sixişdirmaq, əzmək, zulm etmək, agir təsir göstərmək
förvaltning mudiriyyət, hökumət
förvara saxlamaq
gallblåsa öd, safra, safra kesesi
generealisera umumiləşdirmək
generell umumiyyətlə
generös urəyiyumşaq
geografi coğrafiya
glasögon çeşmək, eynək
gravid hamilə olmaq, boylu olmaq
gripas av panik çaxnaşma, təlaş, vəlvələ tutmaq
grupp qrup, qruplaşdirmaq, qruplaşmaq
gräns sərhəd, mərz, qiraq, haşiyə, kənar
həmhudud olmaq
grön göy, yaşil rəng
gul sari rəng
gulsot tib. sarilig
atiacilig, tündlük
gå i borgen för ngn zaminlik, zəmanət, zamin olan, zəmanətçi, zamin olmaq
gäldenär debitor, borclu
gömma gizlətmək
hals bogaz, xirtdək, boyun
hat nifrət
heca stavelse
hemkunskap ev-iqtisadi
hemläxa  
hemsk dəhşətli
historia tarix
hjärnblödning beyin kanamasi
hjärta urək, qəlb
tutma (xəstəlik), urəkkeçmə
hjärtinfarkt ürəktutma, enfarktüs
hjärtklappning döyünmə, ürəkdə vurma(qəlb)
hosta 1. n. öskürək 2. v. Öskürmək
hostmedicin öskurək dərmani
hot qorxu, təhlükə
hot2 uğursuz, nəhs, mə'şum
hota qorxutmaq, hədələmək, təhlükə
hund it
hur necə, hansi yolla, hansi tərzdə
huvudstad I.1. a.
1) baş şəhər, paytaxt
2) böyük (hərf)
3) əsas, əsaslı
4) birinci dərəcəli, üstünlük verilən, üstün,
çox gözəl, kapital
2. n. paytaxt
II. kapital;
circulating (yaxud floating) capital dövriyyə kapitalı
fixed capital əsas kapital
huvudverk baş ağrisi
häl topuq, daban, ayaqlari qabar olmaq
hälsa sağalmaq, səhhət
hälsa sağalmaq, səhhət
hälsena topug siniri, vətər
hälsovård tibbi xidmət
höfte omba
högskolan ali təhsil muessisəsi
högsta domstolen ali məhkəmə
högstadiet orta məktəb (11-16 ür) 
i denna stund hazirda
iaktta muşahidə eləmək, görmək, gözləmək
irad tutmaq
iaktta ekonomi qənaətcilik eləmək
iaktta tystnad sakitliyə riayət eləmək
idrott bədən tərbiyyəsi, atletika
ifrågasätta2 1. n.
1) sual, sorğu
2) problem, məsələ, iş;
the question is iş ondadır ki, məsələ ondadır ki
this is out of the question o barədə söz-söhbət də ola bilməz
beside the question işə aid olmamaq,
aidiyyatı olmamaq, məsələyə dəxli olmamaq
3) şübhə, şübhələnmə;
beyond (yaxud past) question sözsüz, şərtsiz
2. v.
1)sorğu-suala tutmaq, istintaq eləmək
2) şübhələnmək
igelkott kirpi
illamående ürəkbulandiran, iyrənc, mənfur, keyfsiz, rahatsiz, keyfsiz olmak
illegal qeyri qanuni
inandning solukalma, solunum
inbördeskrig iç savaşi
infektion yoluxma, xəstəliyə tutulma, yoluxdurma
inflammation iltihab
Inhibition fiziol. tormozlama, dayandırma, hökmun təxirə salinmasi
inkomst gəlir, mədaxil
institute təsisat, usul-idarə
invation basqin, zorla girmə
is buz
jaundice 1) tib. Sarılıq
2) ətiacılıq, tündlük:gulsot
sex: 1) biol. Cins 2) seks
jämföra müqayisə etmək
kandidat xahiş edən, iddiaçi
kanin dovşan
kapacitet bacariq, qabiliyyət, həcm, tutum, duruş, vəziyyət, hal, keyfiyyət
kassör kassir, xəzinədar
katt pişik
kemi kimya
kikhosta bogmaca (öskurək), təngnəfəs olmaq
nəfəs tutulmasi, urək-keçmə
kind yanaq
kirurg cərrah
kirurgi cərrahiyyə
klassrum sinif otaği
klia qicişmə, qaşinma
klåda 1. n. gicişmə, qaşınma
2. v.
1) qaşınmaq, gicişmək
2) tab gətirməmək, dözməmək, buynuzunun dibi gicişmək;
he is itçing to tell us the news onun təzə xəbəri bizə bildirməyə hövsələsi çatmır
knä diz, dizi ustə
koncentration bir yerə toplanma, cəmləşmə, bir yerə yiğilma
konduktör başçi, aparici, bələdçi, diricor, konduktor
konflikt münaqişə
kongressombud qurultay nümayəndəsi
konsulat konsul
kontakt unsiyyət
kontor kontor, idarə
koppärrig çiçək yaralari
korruption 1) korlanma, xarab olma
2) yolundan çıxma, yolunu azma
3) satqınlaq, korrupsiya
krav 1. n.
1) tələb, tələbnamə
2) iqt. tələbat
2. v. tələb etmək
krig savaş, harp, savaşta olmak, savaşa girmək, 
krigsfånge savaş tutsaği
krigshandling savaş ilani sayilan eylem
kritisera kritika, tənqid etmək
kronisk xroniki, uzunmüddətli xəstəlik
kropp bədən, cisim
kroppsdel bədənparçasi
krydda ədviyyat, xuruş
ədviyyat qatmaq, xuruş vurmaq
xörəyə dad verən şey qatmaq
kudde baliş, yastiq
kulla gömma lek gizlənpaç oyunu
kund adət, vərdiş
kunskap bilik, mə´lumat, idrak, elm, tanişliq
kvitto qəbz
kylskåp soyuducu, refricerator
kål kələm
käke çənə, əng, ağiz
känna hiss etmək
känsla hiss, görmə hissi, eşitmə hissi, iybilmə hissi
körtel vəzi
lakan döşəkagi, mələfə
lastbil yük maşını
ledamot/ medlem üzv
lever qara ciyər
liberal liberal
liten balaca, kiçik, cüz'i
livmoder dölyatagi, rahim
lunga agciyər
lungnande medel sakitləşdirici, ağrikəsici, keyidici
lungsjuk akcigəedən rahatsiz
lån borc
låna tutmaq, almaq
lår bud
lår bud, uyluk
läkar undersökning doktor muayinəsi
läkare həkim
lära öyrətmək, tə'lim vermək
madrass döşək
magen mədə, qarin
magkatar gastrit
magknipa qarnisanci, ağri
magont sancmaq, soxmaq, deşmək
sancilmaq
magsår mədə yarasi
major 1. a.
1) daha böyük, daha çox, həddən artıq;
major forces hərb. başlıca qüvvələr, həlledici qüvvələr
2) daha vacib, daha zəruri
3) baş, böyük
4) mus. Macor;
(akkordu böyük tersiya üzərində, qurulan musiqi məqamı)
2. n.
1) həddi-buluğa çatmış
2) mayor
majoriteten əksəriyyət, çoxluq
majoritetsparti əksəriyyətdəki partiyasi
makt güc, qüvvə, enerci qüdrətli, hakimiyyət, dövlət
riaz. Qüvvət
mandat mandat
manifestation aydinlaşdimaq
mardröm qarabasma, vahimə, qorxu
massmöte miting
matematik riyaziyyat
medborgare vətəndaşliq
meddela xəbər vermək, bildirmək
çuğulçuluq etmək
medgivande icazə, imkan vermə
medicin tibb, təbabət, dərman
həkimlikə məşgul olmaq
medverka əməkdaşliq etmək
mekaniker mexanik, maşinist, operator
melon yemiş, qovun
mens aybaşi hali
mental ağil, təfəkkür, dərrakə
metalslöjd metal/dəmir peşəsi/sənəti
migrationsverket migrasia, mühacirlik idarəsi
mild zərif, yumşaq, zəif
minister 1. n.
1) nazir
2) diplomatik nümayəndə, mücdəçi, elçi
3) geniş
2. v.
1) qulluq göstərmək, xidmət eləmək
2) kömək etmək, yol göstərmək
minus minus(müxtəlif ménalarda)
mjuk yumşaq, mülayim, sakit, aram (səs)
morot kök, yerköku
motsats zidd
motsätta sig müqavimət göstərmək
multiplikation çoxaltma, artirma, vurma(riyaziyyatda)
muntlig şifahi
musik musiqi, not
muskel əzələ
muskelbristning əzələ qirilma, xirtiq, uzulmə
muta ruşvət, pulla ələ alma
ruşvətlə, pulla ələ almaq
öz tərəfinə çəkmək
myndig 1) əksəriyyət, çoxluq;
vast majority böyük əksəriyyət
2) həddi-buluğa çatma
3) rütbə, mayor rütbəsi
myndig2 1) nüfuzlu, e'tibarlı
2) möhtəşəm
mål(rättegång) dava, duruşma
målsägande şikayətçi
mäcällä bok
mässling tib. qızılca xəstəliyi
mörkblå gömgöv
möta qarşilamaq, bir yerə yigişmaq
mötesfrihet yiğincağ
naken lüt
narkotika dərman, narkotik, zəhərli dərman
national umumxəlq
nationalitet milliyət
navel göbək
njure böyrək
nuläge hazirki vəziyyət
ny yeni, təzə(müxtəlif ménalarda)
näsa burun
obligatorisk, bindande məcburi, icbari
obligatorisk2 məcburi, vacib, zəruri
məcbur edən, boynuna minnət qoyan
officer zabit
okänd naməlum, məlum olmayan
olaglig qeyri qanuni
olja neft
olycka kaza
olycksplats kazayeri
område 1) boş sahə
2) meydan, düz, vilayət, diyar, fəza
area sown to maize qarğıdalı əkilmiş sahə
ont ağri, əzab, iztirab
operation ameliyat
operera cərrahi əməliyyat aparmaq
oppositionsparti müxalifetdəki olan partiya???
orang narinci
ord söz, kəlmə
order zabitə
ordna nizama salmaq
organ 1) orqan, üzv, məc. vasitə
2) mus. ərğənun, orğan (içərisinə körüklə hava vurulan musiqi aləti)
organisation təşkilat
orm ilan
oro narahatliq, həyəcan, təşviş
papper kağiz
pari|skolan partiya məktəbi
parlament parlament
parti parti(e)t partier subst partiya
parti|? partiya staji
parti|anvisning partiya tapşiriği
parti|disciplin partiya intizami
parti|distrikt -et rayon, mahal????
parti|grupp -en  
parti|kandidat xahiş edən, iddiaçi ???
parti|koalition  
parti|kollektiv partiya kollektivi
parti|kommitte partiya komitəsi
parti|konferens partiya konferansi
parti|kongress partiya qurultayi
parti|kongress  
parti|konservativ  
parti|krigsföring partiya mübarizəsi
parti|ledare partiya rəhbəri/ başgani
parti|ledning  
parti|linja partiya xətti
parti|medlem partiya üzvləri
parti|medlem partiyaçi
parti|medlemskort partiya bileti
parti|medlemsrätt partiya üzvlük həqqi
parti|möte partiya iclasi
parti|pamp partiya sahibi/ yiyəsi/ ağa
parti|utbildning partiya maarifi
partiapparat  
partiarbete partiya işi
partiintresse partiya maraği
partikandidat  
partimedlemskap partiya siralarina qoşulmaq
Partiya girmək/ daxil olmaq
partiordförande partiya sədri
partiorganisation partiya təşkilati
partipolitik partiya siyasəti
partiprogram  
partisekreterare partiya katibi
partistyrelse  
partistämma parti iclasi??
partisystem partiya sistemi
partitillhörighet  
passiv fəaliyyətsiz
patient xəstə, pasient
personal heyət
polio uşaq iflic olmasi
polis polis
premiärminister  
presentera taniş etmək, təqdim etmək
presschef  
presschef  
presskonferens  
preventivmedel mayalanmaya qarşi vasitə
produktion istehsal, istehsal etmäk
profil profil
prostata prostat
protokoll protokol
prov imtahan
provins 1) əyalət, ölkə, diyar, vilayət
2) fəaliyyət dairəsi, bilik sahəsi
3) səlahiyyət;
that is outside my province;
bu mənim səlahiyyətimdən kənardır
provrör şüşə lülə, sinaq şüşəsi
psyke can, ruh, hiss
psykolog psixoloq
puls nəbz
pung erbezi kesesi(taşak)
påssjuka  tib. parotit, xanazir, qulaqdibi xəstəliyi
påssjuka parotit, xanazir, qulaqdibi xəstəliyi
päron armud
rabatt güzəşt etmək, endirilmiş qiymət
ram çərçivə
ramla 1. v.
1) yıxılmaq, düşmək
fall into disgrace gözdən düşmək, nəzərdən düşmək
2) uçmaq, dağılmaq
3) aşağı düşmək (qiymət)
4) düşmək, təsadüf etmək
5) həlak olmaq;
fall in action döyüşdə həlak olmaq;
fall a prey (to) qurban getmək, həlak olmaq (to-bir şeydən ötrü)
6) sakitləşmək, kəsilmək (külək)
7) axmaq, axıb tökülmək
8) səhvə düçar olmaq
9) bəxtinə çıxmaq, payına düşmək, qismətinə düşmək
2. n.
1) düşmə, yığılma;
2) şəlalə
3) amer. payız
recept reçete
receptbelagd reçeteye bagli
receptfri reçetsiz satilan
receptinlämning reçete teslimi
redogörelse mə´ruzə, hesabat
regelbunden, systematisk müntəzəm
regemente alay
register qeyd, qeyd etmek
rekommenderad brev sifarişli məktub
religion din
representat nümayəndə
respekt hörmət
revben qabirğa
rimling qaçaq, qaçqin
ringklocka zəng vurma, zang çalma(saata)
rosa çəhrayi
rygg sirt, arka, bel
rykte e'tibar, ad, şöhrət
rymling qaçaq, qaçqin
råd şura
röd qirmizi, qizarmaq
röda hund qizilca xəstəliyi
rösta səsvermə, səs(seşkidə)
samhällskunskap ictimai, sosial
samlag cinsi əlaqələr
sammanfattning xülasə
Schweiz 1. a. İsveçrə
2. n. isveçrəli, isveçrəli qız (qadın)
semester 1. n. bayram
2. attr. bayram, bayramsayağı, tə'til, tə'tillə bağlı
sex biol. Cins, seks
sexual cinsi, seksual
sexual umgänge cinsi əlaqələr
sjuk xəstə, naxoş
själ ruh
självmord özünü öldürmək, intihar etmək
skalv titrəmək, əsmək, silkələnmək, yırğalanmaq
skapa yaratmaq, əmələ gətirmək
skjuta güllə atmaq, atəş açmaq, güllələmək
skolan məktəb
skärsår kesik yarasi
slida dölyolu
smittkoppor çiçək xəstəliyi; çopurluq
smuglare qaçaqçi, qaçaqmalçi, kontrabandçi
snäll urəyiyumşaq
sorg dərd, kədər
souvenir, minnessak cuvenir, hədiyyə, xatirə hədiyyəsi
spisplatta balaca soba, mətbəx plitəsi
splittra təfriqə
språk dil
språkrör  
spy kusmak
spöke xəyal, kölgə, qarabasma
stark guclu, quvvətli
stark krydda tund ədviyyat
statlig  
stelkramp tetanos, əzələ/damarlar sixilma/tutulma
stor båt  
straff cəza, cəzalandırma, tənbeh
straff cəza, tənbeh;
on (yaxud under) penalty (of) cəza qorxusu ilə
cəzalanma təhlükəsilə, qorxu altında
2) cərimə, idm. cərimə etmə, on bir metrlik zərbə
strejk 1. n. tə'til, işə çıxmama;
general strike ümumi tə'til;
sit down (yaxud stay in) italyansayağı tə'til, oturaq tə'til;
be on strike tə'til eləmək;
go on strike tə'til e'lan eləmək
2. v. tə'til eləmək, tə'til e'lan eləmək
II. (struck, struck, strucken)
1) vurmaq, zərbə endirmək; məğlub etmək;
2) strike a matç kibrit yandırmaq
3) siqnal vermək, bildirmək, vurmaq (saat və s.)
4) mat qoymaq, təəccübləndirmək
5) ağla gəlmək, xəyala gəlmək, oyanmaq
stress sixma
stroke tib. Iflic
student tələbə, öyrənən
stygn tikiş, tikişarasi
styra nizama salmaq
städare təmizkar, təmizləmək
ställa sig bakom 1. n. müdafiə, müdafiə etmə, tərəf çıxma; dayaq
2. v.
1) müdafiə eləmək, dayaq durmaq
2) saxlamaq, dolandırmaq (ailəni)
ställföreträdare 1) deputat
2) müavin
ställföreträdare səlahiyyətli muavin
svar cavab, cavab vermək
svart qara, tutgun
svensk 1. a. İsveç
2. n. İsveç dili
svenska isviç dili
svider 1. n.
1) neştər, iynə (həşəratlarda)
2) dişləmə, sancma; məc. kəskinlik, acılıq, acı söz (tənqiddə və s.)
3) kəskin, şiddətli ağrı
2. v. (stung)
1) sancmaq, vurmaq, çalmaq, dişləmək
2) qəlbini qırmaq, incitmək, toxunmaq
svider I.
1. n. kəskin ağrı, şiddətli ağrı
2. v. kəskin ağrıya səbəb olmaq, yaxud şiddətli ağrı hiss eləmək;
smart fot smth. bir şeyin altını çəkmək, əziyyətini, yaxud cəfasını çəkmək
II.
1) kəskin, güclü, şiddətli (zərbə, ağrı)
2) cəld, iti
3) ağıllı, fərasətli, dərrakəli
4) yaxşı geyinmiş;
5) qəşəng, zərif
svimma 1. a.
1) zəif (həm də məcazi):
I haven't the faintest idea mənim cüz'i də olsun belə təsəvvürüm yoxdur
2) tutqun, aydın olmayan
3) qorxaq, ağciyər, ürəksiz;
I feel faint əhvalım xarabdır, kefim pisdir
2. v. özündən getmək, huşunu itirmək
3. n. ürəkkeçmə, huşunu itirmə
svimma ürəkgetmə
svår inre blödning agir bir iç kanamasi
symptom əlamət(xəstəliyin)
sårskada siyrik yarasi
säd döl, meni
sädesledare dölyolu
säkerhetspolisen tehlukesizlik nazirliyi
säng çarpayi, yorğan, döşək, loca
sökande ərizəçi
ta tillbaka geri almaq
tablett tablet, atma dərman
tand diş
tandkött dişəti
tarm bagirsak
tax vergi
taxi taksi
teknik texnika, texniki üsullar
telefon telefon
temperatur sicaklik, dərəcəsi, hərarət, temperatur
termin termin, müddət
terror dəhşət, qorxu, terror
test nümunə, nümunəcik
tetanus, lockjaw  
textilslöjd toxuculuq peşə/sənəti
tidning gazet
tillfredsställa 1) kifayətləndirmək, qane etmək, tə'min etmək;
satisfy thirst susuzluğunu yatırmaq;
be satisfied razı qalmaq, məmnun olmaq, kifayətlənmək;
razı düşmək, qane olmaq; məmnun edilmək, razı salınmaq;
oneself of smth. inanmaq, əmin olmaq, yəqin etmək (bir şeydə)
tillstånd icazə, səlahiyyət
tillstånd, tillåtelse icazə, yol vermə, imkan vermə
tillstånd2 1. n.
1) vəziyyət
2) pl. şərait; under existing condition mövcud şəraitə görə
3) şərait, şərt; on condition that bir şərtlə, o şərtlə ki
4) amer. "kəsir" (verilməmiş imtahan)
2. v. şərt qoymaq, asılı etmək
tillstånd3 I. 1. n.
1) hal, vəziyyət, durum
2) dəbdəbə, əzəmət, təmtəraq
2. a. parad, nümayiş
II.  1. n.
1) dövlət, hakimiyyət
2) ştat (inzibati bölgü)
2. a dövlət, hökumət;
State Department dövlət departamenti (ABŞ-ın xarici işlər nazirliyi)
III. bəyan eləmək, bildirmək; təsdiq etmək
tjocktarm kalin bagirsak
tolk tərcüməçi
trafikolycka trafik kazasi
trakassera narahat etmək, azar vermək, incitmək,
zəhlə tökmək, cana gətirmək
trauma(psykisk chock) tib. şok(ağir ruhi sarsinti)
truck yük maşini, yük avtomobili, üstüaçiq vaqon
araba(yükdaşiyanin)
trygg  
träslöjd ağac peşəsi/sənəti
trött yorğun
trött yormaq, əldən salmaq, təngə gətirmaq
tuberkulos vərəm
tull kömruk, kömruk rusumləri
tunga dil
ayak parmagi(ayak barmaqi)
tåg qatar, qatara minmək
tål dözmək, davam gətirmək, tab gətirmək, qatlaşmaq
tämja djur  
underskrift imza, gol
undersökning muayinə
universitet universitet
upplevelse təcrübə, təəssürat, sərgüzəşt
uppmana  
urin sidik, idrar
urinblåsa sidik torbasi (kesesi)
utbryta alışmaq, yayılmaq, qopmaq, başlanmaq
uttala tələffüz eləmək
utveckla inkişaf etdirmək, inkişaf etmək
vaccin vaksin, peivənd
vad appelyasiya(məhkəmənin qərarindan yuxari müraciət etmə)
müraciətnamə
vad tib. baldir
vagina dölyolu, vajina
valberedning  
valbojkott  
vanlig adi, orta, gözə çarpmayan
vanära 1. n.
1) gözdən düşmə, e'tibardan düşmə
2) biabırçılıq, rüsvayçılıq;
be a disgrace (to) başaşağılığı gətirmək; başqaxıncı olmaq (to) (pis mə'nada)
2. v. biabır etmək, rüsvay etmək;
disgrace oneself rüsvay olmaq, biabır etmək, üzüqara olmaq
varg canavar, qurd
vattenkoppor tib. su çiçəyi
ven toplar damar, kan damari
vit ag rəng
vitamin vitamin
våldta zorlama, zorlanma
vädja müraciət
vädjan, tilltala müraciət etmək
vägra imtina etmək
vägran imtina
vänta gözləmək
yrkande 1. n.
1) hərəkət, irəliləyiş
2) jest, əl-qol hərəkəti
3) təklif, ərz (iclasda);
motion picture film, kino
2. v. əl-qolu ilə göstərmək
yrke sənət, peşə ilə əlagədar olan
yttrande bildirmə, təsdiq etmə (faktı və s.)
yttrandefrihet söz azadliqi
åberopa, hänvisa till istinad eləmək, əsaslanmaq (nəyəsə)
åderbråck  
åderförkalkning damaryoli tutulma
ångest dəhşətə gəlmək, qorxu
åsikt rəy
åtal təqib, təqib etmə, ittiham, ittihamçi tərəf
återvända 1. n.
1) qayıtma
2) qaytarma, qaytarıb vermə;
in return cavabında olaraq, əvəzində, yerinə
3) gəlir, mənfəət
4) rəsmi hesabat, mə'lumat, rəqəmlər, faktlar
5) attr.: return post qayıdan poçt, geriyə qayıdan poçt;
return ticket geriyə qayıtma bileti
2. v.
1) qaytarmaq
2) qayıtmaq
3) cavab vermək;
return thanks sağlığa (təşəkkürlərə) sağlıqla cavab vermək
4) rəsmi olaraq e'lan etmək, mə'ruzə edib bildirmək
5) gəlir gətirmək
6) parlamentə seçmək
äggledare yumurta kanali
äggstock tohum, yumurta, yumurtalik
ärekränkning böhtan, böhtan yağdirmaq
ärende sorun
ögoninflammation göz iltihabi
öra qulaq
överenskommelse razilaşma, saziş
övervakning nəzarət, müşahidə, gözqoyma

    Uppdaterad: 2008-06-21